Selecteer een pagina

Privacyverklaring

10 mei 2019

Privacyverklaring Advocatenkantoor Kool

ALGEMEEN

Advocatenkantoor Kool respecteert uw privacy. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: ‘AVG’) en de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens (hierna: ‘AP’). Bij persoonsgegevens gaat het om alle (herleidbare) informatie over een persoon. In dit privacy en cookie statement (hierna: ‘privacystatement’) wordt uitgelegd op welke wijze Advocatenkantoor Kool uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en met welk doel.

 

DOEL VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Advocatenkantoor Kool verwerkt persoonsgegevens die door u zijn verstrekt, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt en/of via openbare bronnen bekend zijn geworden. Advocatenkantoor Kool toetst de rechtmatigheid van deze verwerking en verwerkt de betreffende persoonsgegevens uitsluitend ten behoeve van de navolgende doeleinden:

  • het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures;
  • innen van declaraties;
  • advisering, bemiddeling en verwijzing;
  • voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
  • marketing- en communicatie activiteiten;
  • werving en selectie (sollicitatie).

Aan Advocatenkantoor Kool verstrekte of anderszins bekend geworden persoonsgegevens die niet noodzakelijk zijn in het licht van voormelde doeleinden worden derhalve niet verwerkt.

 

GRONDSLAG VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Advocatenkantoor Kool verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

  • wettelijke verplichting
  • uitvoering van een overeenkomst
  • verkregen toestemming van betrokkene(n)
  • gerechtvaardigd belang

 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Advocatenkantoor Kool deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening en met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Advocatenkantoor Kool.

Daarnaast kan Advocatenkantoor Kool persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat. 

Met de derde partij die namens en in opdracht van Advocatenkantoor Kool uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Advocatenkantoor Kool ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion, onderzoeks- of deskundigenrapport.

 

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS

Advocatenkantoor Kool hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Advocatenkantoor Kool gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Advocatenkantoor Kool in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

 

BEWAARTERMIJN PERSOONSGEGEVENS

 Advocatenkantoor Kool bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

 

PRIVACYRECHTEN VAN BETROKKENEN

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Advocatenkantoor Kool aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Advocatenkantoor Kool neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

 

GEBRUIK SOCIAL MEDIA

Advocatenkantoor Kool maakt gebruik van social media. Advocatenkantoor Kool houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

 

STATISTIEKEN EN COOKIES

Advocatenkantoor Kool houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Advocatenkantoor Kool verkocht aan derden.

Teneinde het gebruiksgemak van de website(s) van Advocatenkantoor Kool te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website(s) van Advocatenkantoor Kool op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website(s) kan beperken.

De website van Advocatenkantoor Kool maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website(s) van Advocatenkantoor Kool geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. Advocatenkantoor Kool heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen. 

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

 

AANPASSING PRIVACY STATEMENT

Advocatenkantoor Kool heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van Advocatenkantoor Kool gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website(s).

 

Dit privacy statement is op 10 mei 2019 opgemaakt.