Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

10 mei 2019

Algemene voorwaarden Advocatenkantoor Kool

1. Toepasselijkheid

 1. Advocatenkantoor Kool gevestigd in Maastricht is ingeschreven in het handelsregister onder nr. 74219499.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan Advocatenkantoor Kool, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, alsook op de rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden. De opdrachtgever (hierna: cliënt) verklaart door het verstrekken van een opdracht uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en verklaart zich daarmee akkoord.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn ook bedongen ten behoeve van alle personen die ten behoeve van en/of in dienst van Advocatenkantoor Kool werkzaam zijn. Hetzelfde geldt voor opvolgers onder algemene titel van verbonden personen, vroeger verbonden personen en de rechtsopvolgers onder algemene titel van vroeger verbonden personen.

 

2. Opdracht

 1. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Advocatenkantoor Kool, dat als enige opdrachtnemer geldt, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Een opdracht komt eerst tot stand nadat deze door Advocatenkantoor Kool is aanvaard.
 2. Advocatenkantoor Kool is, indien noodzakelijk, vrij vervangingsmogelijkheden voor het optreden in rechte te treffen.
 3. De cliënt vrijwaart Advocatenkantoor Kool tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de cliënt verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet.
 4. De overeenkomst zal eindigen door het afronden van de opdracht. Zowel Advocatenkantoor Kool als de cliënt hebben het recht de overeenkomst eerder te beëindigen. In dat geval is de cliënt gehouden de tot dan toe verrichte werkzaamheden te vergoeden.

 

3. Overmacht

 1. Overmacht bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van partijen en/of door omstandigheden aan de kant van Advocatenkantoor Kool zoals bijvoorbeeld staking en/of tekortschieten door leveranciers van wie Advocatenkantoor Kool een en ander betrekt.
 2. In geval van overmacht worden de verplichtingen van partijen opgeschort. Indien de overmachtstoestand langer dan drie maanden duurt, zal ieder van beide partijen bij de overeenkomst gerechtigd zijn de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij voor het nog niet uitgevoerde gedeelte ervan te ontbinden, zonder over en weer tot enigerlei schadevergoeding te zijn gehouden.
 3. Indien Advocatenkantoor Kool bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de cliënt gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

   

  4. Honorarium en verschotten

  1. De kosten van uitvoering van de opdracht door Advocatenkantoor Kool omvatten het honorarium, de verschotten en de BTW, tenzij anders is overeengekomen.
  2. Het honorarium bedraagt het aantal bestede uren vermenigvuldigd met het voor de betreffende opdracht overeengekomen uurtarief (excl. BTW), dan wel een vaste prijs voor de gehele procedure (in één instantie).
  3. Verschotten zijn de werkelijk gemaakte kosten die Advocatenkantoor Kool ten behoeve van de cliënt aan derden voldoet (zoals griffierecht, deurwaarderskosten, reiskosten, kosten van uittreksels).
  4. Eventueel te maken reiskosten worden berekend op basis van € 0,38 excl. BTW per gereden kilometer. Reistijd wordt berekend op basis van een half uurtarief.
  5. Wanneer er sprake is van detentie of wanneer het inkomen ligt onder de inkomens- en vermogensnormen die door de Minister van Justitie in het kader van de Wet op de Rechtsbijstand zijn vastgesteld, kan er worden opgetreden op basis van een toevoeging door de Raad voor Rechtsbijstand. Een eventueel door de Raad voor Rechtsbijstand vast te stellen eigen bijdrage alsook eventuele verschotten worden in rekening gebracht.
  6. Ingeval er wordt opgetreden op basis van een last tot toevoeging zal de Raad voor Rechtsbijstand na het onherroepelijk worden van de strafzaak een inkomens- en vermogenstoets uitvoeren indien er sprake is van een veroordeling én strafoplegging. Deze toets kan ertoe leiden dat de cliënt de door Advocatenkantoor Kool van de Raad voor Rechtsbijstand ontvangen vergoeding voor de rechtsbijstand geheel of gedeeltelijk moet terugbetalen aan de Raad voor Rechtsbijstand. De cliënt kan deze kosten niet terugvorderen van Advocatenkantoor Kool.

   

  5. Betaling

  1. Advocatenkantoor Kool zal haar werkzaamheden eerst aanvangen dan wel voortzetten nadat een toereikend voorschot (bij werken op uurbasis) dan wel de vaste prijs-declaratie is voldaan, of anderszins zekerheid is gesteld, respectievelijk (bij werken op basis van toevoeging) de declaratie van de eigen bijdrage is voldaan. Ontvangen voorschotten worden verrekend met de eindafrekening van de opdracht of met niet tijdige voldane tussentijdse declaraties.
  2. De declaraties dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur, zonder beroep op opschorting of verrekening, te worden voldaan.
  3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente verschuldigd.
  4. Indien ook na aanmaning betaling uitblijft zijn alle (buiten)gerechtelijke incassokosten verschuldigd die ten minste 15% van het declaratiebedrag bedragen, met een minimum van
   € 50,-.
  5. Indien een declaratie of voorschot niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is Advocatenkantoor Kool gerechtigd om de werkzaamheden zonder nadere aankondiging of ingebrekestelling op te schorten of te staken. Advocatenkantoor Kool is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.

   

  6. Aansprakelijkheid

  1. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Kool leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het toepasselijke eigen risico.
  2. Indien Advocatenkantoor Kool aansprakelijk is voor schade aan personen of zaken, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Advocatenkantoor Kool in dat geval wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico. De hoogte van dekking van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering betreft € 2.500.000,00 per aanspraak per jaar met een maximum van € 5.000.000,00 voor de totale aanspraken in het verzekeringsjaar.
  3. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt een aanspraak tot schadevergoeding een jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij de cliënt bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest.
  4. Indien om welke reden ook geen uitkering krachtens de in het eerste en tweede lid van dit artikel bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot driemaal het door Advocatenkantoor Kool in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte en door de cliënt voldane bedrag exclusief verschotten en BTW.
  5. Indien de uitvoering van de opdracht meebrengt dat door Advocatenkantoor Kool een niet aan Advocatenkantoor Kool verbonden persoon wordt ingeschakeld, dan is Advocatenkantoor Kool tegenover de cliënt niet aansprakelijk voor enige fout die door deze persoon mocht worden gemaakt. Door Advocatenkantoor Kool een opdracht te geven, verleent de cliënt aan Advocatenkantoor Kool de bevoegdheid om, als een door Advocatenkantoor Kool ingeschakelde persoon zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de cliënt te aanvaarden.

   

  7. Archivering

  Na beëindiging van de werkzaamheden wordt het dossier nog gedurende tenminste vijf jaren bewaard, waarna het Advocatenkantoor Kool vrij staat het dossier te vernietigen.

   

  8. Klachtenregeling

  1. Het kantoor neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van de dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, zullen worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Dat reglement voorziet in arbitrage, met dien verstande dat in bepaalde gevallen ook voor een uitspraak bij wege van bindend advies gekozen kan worden. Wanneer het kantoor er niet in slaagt eventuele klachten van de cliënt over de dienstverlening tot een oplossing te brengen dan kan de cliënt zijn klachten voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.
  2. Het kantoor heeft een externe klachtenfunctionaris, mr. K. Bruns (Bruns Strafrechtadvocatuur). Alvorens de klacht kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur dient de klacht in een klachtprocedure door het kantoor te worden behandeld waarbij voorts met de cliënt zal worden besproken hoe de klacht zal worden afgehandeld. Hiertoe is door het kantoor een klachtenregeling opgesteld, welke de cliënt op diens verzoek wordt verstrekt.

   

  9. Toepasselijk recht / bevoegde rechter

  1. Op de rechtsverhouding tussen Advocatenkantoor Kool en haar cliënten is Nederlands recht van toepassing.
  2. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil tussen Advocatenkantoor Kool en een cliënt kennis te nemen.
  3. Voor zover deze voorwaarden ook in een andere taal worden verstrekt, is in geval van geschil over inhoud of strekking de Nederlandse tekst bindend.
  4. Deze voorwaarden worden verstrekt bij de aanvaarding van de opdracht en zijn tevens gepubliceerd op de website www.advocatenkantoor-kool.nl.

   

  Versie augustus 2019